۰۴
تیر, ۱۳۹۷
blog-8
آدوماتابستان 2017
۸:۰۰ ق.ظ - ۵:۰۰ ب.ظ
ایران تبریز

تابهای زیادی در شصت و سه درصد گذشته، حال و آینده شناخت فراوان جامعه و متخصصان را می طلبد

۲۳
مهر, ۱۳۹۴
blog-9
Eduma پاییز 2015
۸:۰۰ ق.ظ - ۵:۰۰ ب.ظ
تبریز ایران

تابهای زیادی در شصت و سه درصد گذشته، حال و آینده شناخت فراوان جامعه و متخصصان را می طلبد

۰۸
مهر, ۱۳۹۴
blog-4
Eduma پاییز 2015
۸:۰۰ ق.ظ - ۵:۰۰ ب.ظ
تبریز ایران

تابهای زیادی در شصت و سه درصد گذشته، حال و آینده شناخت فراوان جامعه و متخصصان را می طلبد

۱۳
تیر, ۱۳۹۶
blog-5
ساخت وب سایت آموزش و پرورش وردپرس
۸:۰۰ ق.ظ - ۵:۰۰ ب.ظ
Chicago, US

تابهای زیادی در شصت و سه درصد گذشته، حال و آینده شناخت فراوان جامعه و متخصصان را می طلبد

۰۱
اسفند, ۱۳۹۴
blog-2
نیت و یا نتایج خوب خوب؟
۱۲:۰۰ ق.ظ - ۵:۰۰ ب.ظ
تبریز ایران

تابهای زیادی در شصت و سه درصد گذشته، حال و آینده شناخت فراوان جامعه و متخصصان را می طلبد

۰۹
مهر, ۱۳۹۵
blog-3
Eduma پاییز 2016
۸:۰۰ ق.ظ - ۵:۰۰ ب.ظ
ایران تبریز

تابهای زیادی در شصت و سه درصد گذشته، حال و آینده شناخت فراوان جامعه و متخصصان را می طلبد

۰۹
فروردین, ۱۳۹۵
blog-8
زیبا جعبه نور برش کاغذ درمس
۸:۰۰ ق.ظ - ۵:۰۰ ب.ظ
تبریز ایران

تابهای زیادی در شصت و سه درصد گذشته، حال و آینده شناخت فراوان جامعه و متخصصان را می طلبد

۲۵
مرداد, ۱۳۹۵
blog-1
آموزش و پرورش پاییز تور 2016
۷:۰۰ ق.ظ - ۶:۰۰ ق.ظ
تبریز ایران

تابهای زیادی در شصت و سه درصد گذشته، حال و آینده شناخت فراوان جامعه و متخصصان را می طلبد